دبستان دوره دوم پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

تدریس زیستگاه خانم صابریان

برای مشاهده فیلم ب روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/VwEjB

تدریس زیستگاه علوم خانم آخوندی

برای مشاهده فیلم به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.aparat.com/v/8YaQA

تدریس زیستگاه خانم مالکی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/euaB8

تدریس مساحت خانم آخوندی

برای مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/kjiHT

تدریس مساحت خانم مالکی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/jFCDl

تدریس مساحت مثلث و متوازی الاضلاع خانم صابریان

برای مشاهده تدریس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/DLerA

تدریس مساحت متوازی الاضلاع و مثلث خانم آخوندی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/v7WQZ

تدریس مساحت مثلث و متوازی الاضلاع خانم مالکی

برای مشاهده تدریس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/zph4t

تدریس گوناگونی گیاهان خانم صابریان

برای نمایش فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/QJnzc

تدریس گوناگونی گیاهان خانم مالکی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/v4qFu

تدریس گوناگونی گیاهان خانم آخوندی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/LH3GF

تدریس صفت خانم سعیدی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/paWc7

تدریس ارتفاع و قاعده خانم صابریان

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/JusTK

تدریس قاعده و ارتفاع خانم آخوندی

برای مشاهده تدریس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/h4SgM

تدریس قاعده و ارتفاع کلاس چهارم خانم مالکی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/iDsKd

تدریس الگوها خانم کابلی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/LEzYJ

تدریس چهارضلعی خانم آخوندی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/vsxRO

تدریس چهار ضلعی خانم مالکی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/0jMEQ

تدریس بندپایان خانم مالکی

برای مشاهده تدریس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/Rvngy

تدریس بندپایان خانم آخوندی

برای مشاهده فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.aparat.com/v/8Cbu0

مشاهده مطالب قدیمی تر...