دبستان دوره دوم پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حمیدرضا سیاحیان مدیر
آقای خسرو احمدی معاون آموزشی
خانم زهره نصر معاون آموزشی
خانم شیما امان اللهی معاون اجرایی 
آقای حسین حسن زاده معاون پرورشی
خانم دکتر شعله متقیان معاون فناوری
خانم آزاده یعقوبی مراقب سلامت
خانم اکرم یعقوبی مالی و حسابداری
خانم دکتر شاه میوه مشاور
آقای حمید رضا عزیزی خدمتگزار